Walne Zebranie Stowarzyszenia Pomocy Liceum

18 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Podczas obrad przedstawiliśmy zrealizowane w 2018 roku cele. W zeszłym roku udało nam się zrealizować następujące cele:
1. Pomoc w organizacji i finansowanie Filmowej Grupy Projektowej przy tworzeniu filmu ,, Z archiwum Curie’’.
2. Przyznano stypendia dla ośmiu uczniów z drugich i trzecich klas LO, wytypowanych przez nauczycieli, osiągających najlepsze wyniki w nauce w oparciu o nowy regulamin.
3. Doposażano bibliotekę szkolną przez zakup książek.
4. Wspierano finansowo szkolny Klubu Sportowy ULKS Macovia.
5. Wspierano działalność Koła Naukowego Fizyków.

6. Zorganizowano i sfinansowano dodatkowe nauczanie chemii, fizyki i matematyki w celu wyrównania poziomu wiedzy uczniów.
7. Organizowano pobytu i przyjęcie w LO grupy uczniów i studentów z Kanady.
8. Promowano Stowarzyszenie w mieście i powiecie makowskim.
9. Współpracowano ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta.
10.Współpracowano z Wojskową Akademią Techniczną w ramach zwartego porozumienia w Liście Intencyjnym.
11. Współpracowano z powołanym przez Stowarzyszenie Zespołem archiwistyczno-historycznym w LO.
12. Współpracowano z Akademią Humanistyczną w Pułtusku.
13. Doposażano pracownie naukowych w klasach.
14. Współpracowano z kanadyjską fundacją ,, The Azrieli’’ oraz instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.
15. Realizowano uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o organizowaniu i finansowaniu opracowania Monografii Makowa Mazowieckiego.
16. Ogłoszono i zrealizowano konkurs dla uczniów z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
17. Współpracowano z nowo otwartym Centrum Dialogu Kulturowego ,,Dom Wesołka’’.
18. Dofinansowano Szkolną Drużynę piłki nożnej.
19. Organizowano i finansowano spotkania w „Domu Wesołka” Młodych Makowskich Lingwistów.
20. Przyznano nagrody za najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i matematyki.

Miniony rok był bardzo udany, ale nie zamierzamy osiąść na laurach. Podczas spotkań Zarządu Stowarzyszenia wypracowaliśmy cele, których podjęliśmy się realizacji w 2019 roku:

1. Finansowanie drugiej części filmu „ Z archiwum Curie”, poświęconego absolwentom szkoły.
2. Przyznawanie stypendiów dla jednego ucznia z drugich i trzecich klas, wytypowanych przez nauczycieli, osiągających najlepsze wyniki w nauce w oparciu o nowy regulamin.
3. Doposażenie biblioteki szkolnej przez zakup książek.
4. Wspieranie finansowe szkolnego Klubu Sportowego ULKS Macovia.
5. Wsparcie finansowe pracowni fizycznej, organizacja Koła Naukowego Fizyków.
6. Organizacja i finansowanie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas humanistycznych w celu wyrównania poziomu wiedzy uczniów z matematyki.
7. Organizowanie pobytu w LO grupy uczniów i studentów z Kanady.
8. Promowanie Stowarzyszenia w mieście i powiecie makowskim.
9. Współpraca Stowarzyszenia ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta.
10. Poszerzenie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w ramach zwartego porozumienia w Liście Intencyjnym.
11. Współpraca z powołanym przez Stowarzyszenie Zespołem archiwistyczno - historycznym w LO.
12. Współpraca z kadrą naukową Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
13. Doposażenie pracowni naukowych w klasach uwzględniając bieżące potrzeby.
14. Współpraca z kanadyjską fundacją ,,The Azrieli’’ oraz instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.
15. Realizacja uchwały Zarządu Stowarzyszenia o organizowaniu i finansowaniu opracowania Monografii Makowa Mazowieckiego.
16. Zorganizowanie i sfinansowanie filmu promującego szkołę.
17. Współpraca z Centrum Dialogu Kulturowego ,,Dom Wesołka’’.
18. Wspierania finansowe drużyny piłkarskiej oraz Koła Szkolnego Wolontariatu.
19. Wspieranie projektu „Młodzi makowscy lingwiści”.
20. Podjęcie uchwały o ustanowieniu Dnia Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego Nr I organizowanego corocznie począwszy od 2020 r. W roku 2019/2020 Stowarzyszenie opracuje program i regulamin Dnia Absolwenta.
21. Staranie się o fundusze z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
22. Wsparcie promocji szkoły w środowisku makowskim.
23. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
24. Nagradzanie uczniów LO za najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i matematyki.