Regulamin Corocznego Stypendium Naukowego Im. Rodziny Azrieli

REGULAMIN

Coroczne stypendia naukowe Im. Rodziny Azrieli

Kapituła przyznawania stypendiów w składzie:
1. Wychowawca klasy
2. Dyrektor szkoły
3. Rada pedagogiczna
4. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Nauczyciel wychowawca typuje ucznia, który osiąga dobre wyniki w nauce i posiada zdolności naukowe.
2. Wytypowani uczniowie są zatwierdzani i omawiane ich osiągnięcia przez Kapitułę.

NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 2 WRZEŚNIA 2013 roku

Ustala się przyznawanie stypendium dla 1 ucznia z każdej klasy.