Regulamin Corocznego Stypendium Naukowego Im. Rodziny Azrieli

REGULAMIN

Coroczne stypendia naukowe Im. Rodziny Azrieli

Kapituła przyznawania stypendiów w składzie:
1. Wychowawca klasy
2. Dyrektor szkoły
3. Rada pedagogiczna
4. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Nauczyciel wychowawca typuje ucznia, który osiąga dobre wyniki w nauce i posiada zdolności naukowe.
2. Wytypowani uczniowie są zatwierdzani i omawiane ich osiągnięcia przez Kapitułę.

NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 2 WRZEŚNIA 2013 roku

Ustala się przyznawanie stypendium dla 1 ucznia z każdej klasy.
W roku szkolnym 2014/2015 dla 5 uczniów z klas III. Każdy uczeń otrzyma 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w dwóch ratach.
-pierwsza rata wypłacana będzie w październiku 2014 roku
-druga rata w lutym 2015 roku
W roku szkolnym 2014/2015 przewidujemy przyznawanie stypendiów dla 10 uczniów. Pięć stypendiów dla uczniów, którzy ukończyli klasę I i pięc stypendiów dla uczniów, którzy ukończyli klasę II.