Historia szkoły

„Rzeczpospolite zawsze takie będą,
jak ich młodzieży chowanie.”
                                  Jan Zamoyski

KALENDARIUM  NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ
Z  HISTORII  ŚREDNIEJ  SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ NR 1
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
                                      

 • Wrzesień 1916 roku - otwarcie Gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Makowie za pozwoleniem niemieckich władz okupacyjnych. Pierwszy budynek szkolny mieścił się w byłym folwarku w Makowie, pierwszym dyrektorem został Kasprowicz.
 • 1919 rok - przekazanie szkoły z całym jej majątkiem Sejmikowi Makowskiemu (ówczesnemu organowi samorządu terenowego) przez Polską Macierz Szkolną.
 • 1928 rok - zamknięcie Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Makowskiego w Makowie nad Orzycem spowodowane kłopotami finansowymi i malejącą liczbą uczniów.
 • 1938 rok - utworzenie Społecznego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim, kierowanego przez dyrektora Kołakowskiego.
 • 1939-1945 - przerwa w nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej.
 • od kwietnia do czerwca 1945 roku - zorganizowanie gimnazjum w Karniewie z powodu prawie całkowitego zniszczenia Makowa w wyniku ofensywy styczniowej 1945 roku przeprowadzonej przez Armię Czerwoną.
 • 1945 rok - powstanie Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim, w skład którego weszli m.in. Jerzy Bargielski (ówczesny notariusz), Walerian Bardski (kierownik Szkoły Podstawowej w Makowie), Alojzy Prajsnar (nauczyciel w/w szkoły), Marian Frydrych, Władysław Pisarski (aptekarz), Mikołaj Matejuk, Władysław Kojer.
 • 1 października 1946 roku - otworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, w którym pierwszym dyrektorem został Aleksy Chmielewski.
 • 1946 rok – oddanie drewnianego baraku jako internatu dla młodzieży szkolnej i nauczycieli.
 • 5 lutego 1947 roku – tragiczna śmierć dyrektora Aleksego Chmielewskiego. Nowym dyrektorem zostaje mgr Włodzimierz Rydzewski (polonista).
 • Jesień 1947 roku – odwiedziny szkoły i miasta przez premiera Osóbkę – Morawskiego i ministra Kaczorowskiego. Szkoła otrzymała 500 000 zł na wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe.
 • 1948 rok – zmiany organizacyjne. Powstaje 11-letnia szkoła ogólnokształcąca – kl. I – VII stopnia podstawowego i kl. VIII – XI stopnia licealnego.
 • Październik 1948 roku – otwarcie pierwszej czytelni oddanej pod opiekę Janiny Żabiny.
 • Lipiec i sierpień 1949 roku – wyjazd z Liceum 36 chłopców do brygad Służba Polsce w celu bezpłatnej pracy przy odbudowie kraju.
 • Marzec i kwiecień 1950 roku – praca społeczna młodzieży licealnej przy budowie cmentarza żołnierzy radzieckich w Makowie Mazowieckim.
 • 6 maja 1950 roku – dopuszczenie przez Radę Pedagogiczną pierwszych 22 uczniów liceum do pisemnego egzaminu dojrzałości. Zdało 21 absolwentów.
 • 23 czerwca 1950 roku – rozdanie pierwszych świadectw dojrzałości. Świadectwo z numerem pierwszym otrzymała Jadwiga Archacka, obecnie Cesarek.
 • Rok szkolny 1950/1951 – powstanie klas koedukacyjnych.
 • Listopad 1950 roku – otwarcie biblioteki szkolnej w baraku oddalonym od szkoły na Bazarze o dwieście metrów.
 • 1 czerwca 1951 roku – po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka przez młodzież licealną w Makowie.
 • 1 września 1951 roku – przejęcie obowiązków dyrektora przez przybyłego z Przasnysz Jana Bukowskiego.
 • Lata 1951-1954 – dobudowanie pomieszczeń, w których zlokalizowano świetlicę i gabinet dentystyczny.
 • 2 kwietnia 1952 roku – wysłanie przez Radę Pedagogiczną listu do Prezydenta Bolesława Bieruta z okazji 60-lecia jego urodzin.
 • 10 czerwca 1952 roku – stworzenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej trzyosobowych zespołów nauczycieli, mających zadanie zorganizowania spółdzielni produkcyjnych w przydzielonych wsiach. Rok szkolny 1952/1953 – wystawienie przez szkolny zespół dramatyczny Zemsty Aleksandra Fredry.
 • Listopad 1954 roku – śmierć dyrektora szkoły, Jana Bukowskiego. Obowiązki dyrektora przejął nauczyciel szkoły Władysław Dobrzycki.
 • Rok szkolny 1954/55 – powstanie w Makowie Mazowieckim punktu konsultacyjnego Liceum Korespondencyjnego w Ciechanowie.
 • 1956 rok – przejęcie obowiązków dyrektora przez dotychczasową zastępczynię – Izabelę Bukowską (nauczycielkę historii).
 • 1957 rok – reorganizacja szkoły – wyodrębnienie Szkoły Podstawowej nr 1 i przeniesienie jej do nowego budynku. Wyodrębnienie Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.
 • 1959 rok – powstanie Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
 • 12 stycznia 1958 roku – stworzenie Komitetu Budowy Szkoły Państwowej Liceum Ogólnokształcącego.
 • Grudzień 1959 roku – zatwierdzenie projektu budowy budynku szkoły na sumę 7 200 000 zł.
 • 19 marca 1960 roku – wmurowanie kamienia węgielnego na placu przy ulicy Kopernika.
 • 1 września 1962 roku – przejęcie obowiązków dyrektora przez Jana Jasińskiego.
 • 1 września 1963 roku – uroczyste przekazanie nowego budynku do użytku i nadanie szkole imienia Marii Curie – Skłodowskiej.
 • 1 września 1964 roku – przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego semestru szkolnego przez Zygmunta Czaplejewicza.
 • Marzec 1965 roku – przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego semestru szkolnego przez Jana Chodkowskiego.
 • 1 września 1965 roku – przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego roku szkolnego przez Kazimierza Sławińskiego.
 • Koniec roku szkolnego 1966/67 – wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Liceum.
 • 1966 rok – wydzierżawienie pięciu izb lekcyjnych na parterze Szkole Podstawowej nr 2.
 • 1967-1968 – kolejna reorganizacja szkoły. Przyjęcie do pierwszej klasy liceum absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej. Wprowadzenie nowej numeracji klas: zamiast VIII – XI wprowadzono I – IV.
 •  1978 rok – przerwanie działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
 • 1978-1980 – wzniesienie budynku gospodarczego przy pomocy nauczycieli, uczniów i zakładu opiekuńczego „Unitra – Unitech”.
 • 1987 rok – wznowienie działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
 • reforma szkolnictwa. Wprowadzenie po sześciu klasach szkoły podstawowej i trzech klasach gimnazjum trzyletniego liceum kończącego się Nową Maturą z egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi, tj. weryfikowanymi przez Szkolną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • 17 - 18 października 1987 roku – I Zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Maz.
 • 1989 rok – powstanie pierwszej pracowni komputerowej w sali nr 28.
 • Czerwiec 1996 roku – II zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.
 • 16 -17 czerwca 2001 roku – III zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.
 • 30 września 2014 otwarcie hali przy LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.