Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Makowie Mazowieckim

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-12.
Deklarację sporządzono na podstawie raportu firmy DOT.Creativity.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa jest dostępna na urządzeniach mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: lommak@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297171285. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim jest obiektem składającym się z jednopiętrowego budynku, w którym prowadzone są zajęcia lekcyjne oraz hali sportowej, połączonj łącznikiem. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kopernika 2, wejście boczne od strony szkolnego parkingu oraz wejście przy małej sali gimnastycznej. Aby dostać się do budynku osoba niepełnosprawna może skorzystać z wejścia głównego, które znajduje się na równym poziomie z chodnikiem do niego prowadzącym. W wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń oraz dyżurujący pracownik. Wchodząc do hali sportowej przez wejście główne od strony parkingu można skorzystać z podjazdu dla wózków.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek wyposażony jest w windę oraz schodołaz, umożliwiające korzystanie z całości obiektu. Ciągi komunikacyjne o powierzchni antypoślizgowej są dostatecznie szerokie, bez progów i innych barier.

Opis dostosowań.
W budynku szkoły na każdym piętrze wyodrębnione są toalety dla osób niepełnosprawnych (odrębne dla dziewcząt i chłopców). W wejściu do obiektu dyżuruje pracownik, mający do dyspozycji schodołaz.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content